Algemene voorwaarden Kiteadventure

Kiteadventure en Kiteflow zijn beide kitesurfscholen die samenwerken. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op beide scholen.

Artikel 1. Definities:
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Activiteiten: alle programma’s, evenementen en activiteiten welke door Kitesurfschool Kiteadventure en Kitesurfschool Kiteflow worden georganiseerd.

2. Opdrachtgever: alle bedrijven, consumenten en andere deelnemers die gebruik maken van de diensten van Kitesurfschool Kiteadventure en Kiteflow.

3. Leverancier: degene, niet zijnde opdrachtgever, die goederen, diensten, of andere op geld waardeerbare prestaties aan Kitesurfschool Kiteadventure en Kiteflow levert.

4a. Kitesurfschool Kiteadventure staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34243554

4. Kitesurfschool Kiteflow staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34345239

5. Wederpartij: zowel opdrachtgever, deelnemer als leverancier.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Kiteadventure en een wederpartij waarop Kiteadventure deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 3. Offerte:
1. Aan de hand van de wensen of doelstellingen van de opdrachtgever c.q. deelnemer worden programmavoorstellen opgemaakt, bevattende: prijsindicaties, programma beschrijvingen en een tijdsindeling; deze programmavoorstellen worden als offerte naar de klant verzonden.

2. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Overeenkomst:
Aanmeldingen, bevestigingen of reserveringen voor een door Kitesurfschool Kiteadventure georganiseerde activiteit gebeurt schriftelijk of mondeling. Men kan zich zowel telefonisch, per e-mail of via de website voor een activiteit aanmelden c.q. deze bevestigen. Ten alle tijden, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de aanmelding, bevestiging of reservering.

Artikel 5. Inachtneming van de risico’s:
Een opdrachtgever die de bevestiging van de overeenkomst heeft ondertekend (of telefonisch dan wel per e-mail heeft bevestigd) verklaart; kennis te hebben genomen van de eventuele moeilijkheidsgraad, zwaarte en risico’s van de activiteiten waaraan wordt deelgenomen, alle relevante medische en/of conditionele bijzonderheden te hebben gemeld. En iedere aangemelde deelnemer dient wat betreft de gezondheid en conditie in staat te zijn aan de activiteiten deel te nemen zonder daarbij zichzelf of anderen in gevaar te brengen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst:
1. Kitesurfschool Kiteadventure mag de overeenkomst c.q. bevestiging wijzigen wegens gewichtige, de wederpartij onverwijld meegedeelde, omstandigheden.

2. Kitesurfschool Kiteadventure mag tot 7 dagen voor de aanvang van de activiteit de prijs hiervan verhogen in verband met wijzigingen in de kosten.

3. Kitesurfschool Kiteadventure houdt zich het recht voor om de deelnemersprijs aan te passen in geval van tussentijdse wijzigingen in de groepsgrootte. De toegestane wijziging in deelnemersaantal, zonder consequentie voor de arrangementsprijs, bedraagt 10%.

4. Wijziging in groepsgrootte dient schriftelijk, uiterlijk 1 week voor arrangementsdatum, te worden gemeld. Bepalend is de datum waarop Kitesurfschool Kiteadventure het annuleringsbericht ontvangt. Wijzigingen die binnen 7 dagen worden doorgegeven, zullen niet worden verrekend.

5. Bij wijziging van een arrangementsdatum door opdrachtgever houdt Kitesurfschool Kiteadventure zich het recht voor wijzigingskosten in rekening te brengen à 5% van de prijs met een minimum van € 50,00 exclusief BTW.

Artikel 7. Volmachten
1. Enkel en alleen de directie van Kitesurfschool Kiteadventure – hetzij persoonlijk hetzij bij schriftelijke volmacht aan één van de medewerkers van Kitesurfschool Kiteadventure – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen die afwijken van deze algemene voorwaarden.

2. Degene, die namens de wederpartij optreedt, wordt verondersteld daartoe door de wederpartij gemachtigd te zijn.

3. Bij bevestiging van een activiteit bij Kitesurfschool Kiteadventure wordt aangenomen dat het bestuur van het deelnemende bedrijf, vereniging of instelling en de contactpersoon zich akkoord verklaren met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven.

Artikel 8. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 9. Schade
1. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de opdrachtgever c.q. deelnemer betaald worden.

2. Wanneer een deelnemer overlast bezorgt, zodanig dat de relatie tussen Kitesurfschool Kiteadventure en de eigenaren van de locatie en/of de leverancier ernstig wordt geschaad, kan de betreffende deelnemer van deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer of opdrachtgever.

Artikel 10. Begeleiding:
1. De deelnemers die een activiteit met Kitesurfschool Kiteadventure zijn overeengekomen, zijn verplicht gedurende het gehele programma de aanwijzingen van de leiding op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een deelnemer fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de deelnemer van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende deelnemer.

Artikel 11. Betaling, rente en incassokosten:
1. Betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij anders is overeengekomen.

2. Kitesurfschool Kiteadventure is gerechtigd aan de opdrachtgever c.q. deelnemer een voorschot van het totaalbedrag te laten betalen.

3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever c.q. deelnemer in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.

4. Voorts is de opdrachtgever c.q. deelnemer gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15 % van het gevorderde.

5. Variabele kosten, zoals extra catering, extra activiteiten, transportkosten, consumpties e.d. welke genuttigd worden tijdens alle activiteiten worden – tenzij anders overeengekomen – achteraf aan de opdrachtgever doorberekend.

6. Kitesurfschool Kiteadventure vraagt bij bedrijfs-, groeps- en school-evenementen een aanbetaling van 50% van het totale

factuurbedrag.

7. Kitesurfschool Kiteadventure is gerechtigd van deze annulerings-/betalingsvoorwaarden af te wijken.

Artikel 12. Annulering
1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en per e-mail te geschieden.

2. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd zijn voor iedere opdrachtgever c.q. deelnemer naast eventueel verschuldigde reserveringskosten tevens annuleringskosten verschuldigd.

3. Bij annulering zal Kitesurfschool Kiteadventure de volgende kosten in rekening brengen:

a. van 8 tot 14 dagen voor aanvang: 25% van de arrangementsprijs;

b. binnen 7 dagen (inclusief) voor aanvang: 50% van de arrangementsprijs;

c. binnen 2 dagen (inclusief) voor aanvang of later: 100% van de arrangementsprijs.

Dit geldt ook als een deelnemer niet aanwezig is zonder annulering.

4. Mochten de werkelijke kosten van de zijde van Kitesurfschool Kiteadventure ten gevolge van de annulering de in van dit artikel lid 3 genoemde annuleringskosten overstijgen, dan kunnen evenzeer de meerkosten in rekening gebracht worden.

5.Kitesurfschool Kiteadventure behoudt zich het recht voor activiteiten te annuleren zonder dat Kitesurfschool Kiteadventure zich op enigerlei wijze

verplicht tot anders dan eventuele terugbetaling van reeds betaalde facturen.

Artikel 13. Herroepingsrecht:
1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 14. Kosten in geval van herroeping:
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 15. Uitsluiting herroepingsrecht:
1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

2. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

3. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

4. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 16. Aansprakelijkheid Kitesurfschool Kiteadventure
1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Kitesurfschool Kiteadventure, is de organisator niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

2. Kitesurfschool Kiteadventure is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer en/of opdrachtgever, zoals het niet hebben van een een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, on- juist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;

b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een deelnemer in een verkeerde categorie en/of indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.

c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de Kitesurfschool Kiteadventure en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Kitesurfschool Kiteadventure kunnen worden toegerekend.

3. De opdrachtgever en/of deelnemer wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Kitesurfschool Kiteadventure aanvaardt in ieder geval nimmer aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat, of op grond van de hieraan voorafgaande zin wordt geacht te bestaan, uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of annuleringsverzekering.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van Kitesurfschool Kiteadventure, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

5. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Kitesurfschool Kiteadventure leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Kitesurfschool Kiteadventure gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 17. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever en/of deelnemer

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Kitesurfschool Kiteadventure aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Artikel 18. Toepasselijk recht:
Op iedere overeenkomst tussen Kitesurfschool Kiteadventure en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Auteursrecht, industrieel eigendom
1. Kitesurfschool Kiteadventure behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Industriële of intellectuele eigendomsrechten van door Kitesurfschool Kiteadventure bedachte of tot stand gebrachte programma’s, opdrachten, ideeën, activiteiten zullen zonder verdere toestemming alleen Kitesurfschool Kiteadventure toebehoren.

Artikel 20. Extra informatie
1. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van waterschoentjes.

2. Het is verplicht ondergoed, zwembroek of bikini te dragen in pakken gehuurd bij Kitesurfschool Kiteadventure in verband met hygiëne.

3. Als je niet tevreden bent of niet gevaren hebt, dan kun je alleen het geld terugkrijgen van 1 les. Dus heb je een 3 lessenpakket afgenomen en je bent niet tevreden over de les, dan krijg je dus alléén 1 les terug. Anders had je eerder aan moeten geven dat je niet tevreden bent.

4. Lespakketten zijn in verhouding goedkoper dan losse lessen. Voorwaarde van het afnemen van een lespakket is dat er voor aanvang van de eerste les betaald is.

Verhuur voorwaarden:

Artikel 21. Huursom:
De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst bij de verhuurder geldende tarieven, zoals deze op diens website vermeld zijn of ter inzage liggen.

Artikel 22. Betaling:
a. De huursom alsmede alle andere ter zake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen zoals in de (af-)rekening opgenomen dienen voor het ingaan van de huurperiode aan verhuurders adres contant te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

b. De in het contract vermelde waarborgsom strekt tot betaling van al hetgeen de huurder aan de verhuurder verschuldigd is uit hoofde van de huurovereenkomst onverminderd de verplichting van de huurder het eventueel na verrekening met de waarborgsom resterende bedrag contant te voldoen en onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

c. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het kitesurf materiaal draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.

d. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van het kitesurf materiaal een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 23. Huurperiode:
a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang en van inlevering zoals in het contract vermeld.

b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1.

c. Tussentijdse inlevering van het kitesurf materiaal doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

d. Het kitesurf materiaal moet bij het adres van de verhuurder of op een vooraf afgesproken plaats worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.

e. Indien de oorspronkelijke of verlengde huurperiode wordt overschreden doordat het kitesurf materiaal niet op tijd op het adres van verhuurder is ingeleverd en niet beschikbaar is voor de verhuurder om opnieuw verhuurd te worden, loopt de huur door tot het tijdstip dat het kitesurf materiaal wordt ingeleverd of door de verhuurder is ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1.

f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van het kitesurf materiaal onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie het kitesurf materiaal zich ook bevindt. Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 24. Gebruik:
a. Het kitesurf materiaal mag slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde rider(s). Het kitesurf materiaal moet bij verhuurders adres schoon, droog en zandvrij worden ingeleverd in de staat waarin het kitesurf materiaal werd ontvangen. Indien de kite nog nat is moet dit bij inleveren onverwijld gemeld worden.

b. De huurder dient als een goed eigenaar voor het kitesurf materiaal te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.

c. Het kitesurf materiaal mag in elk geval niet gebruikt op het strand om te landboarden of te kitebuggyen.

d. Het kitesurf materiaal mag onder geen voorwaarde worden meegenomen naar het buitenland.

Artikel 25. Schade, verlies en diefstal:
De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van het kitesurf materiaal of onderdelen daarvan, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld, tenzij zij in het huurcontract zijn vermeld onder de dagwaarde. Het kitesurf materiaal is niet verzekerd tegen diefstal, aansprakelijkheid of schade.

Artikel 26. Kosten tijdens huurperiode:
Alle lasten en belastingen ter zake van het kitesurf materiaal is voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals onderhoud en reparaties.

Artikel 27 Persoonsgegevens:
De persoonsgegevens van huurder die worden vermeld op het contract worden door de verhuurder verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder: de overeenkomst uitvoeren, optimale service verlenen, huurder tijdig voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerking ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door huurder bij verhuurder aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 28 Reserveren/Annuleren:
Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan kan dat geheel kosteloos mits 24 uur van tevoren schriftelijk (e-mail) of telefonisch kenbaar gemaakt anders wordt 1 dag in rekening gebracht.

Scroll to Top